สถ.คุมเข้มอาหารกลางวันอปท.ป้องกันทุจริต

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 14:24 น.
สถ.คุมเข้มอาหารกลางวันอปท.ป้องกันทุจริต
ลำปาง-อธิบดีสถ.ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันหนุนให้ใช้วัตถุดิบในชุมชน และสั่งตรวจเข้มเพื่อป้องกันทุจริต

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ สังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลแม่ เมาะให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ ได้แนะนำเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนว่า ขอให้มีเมนูไข่ เช่น ไข่ต้ม ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่น้ำ ไข่พะโล้ เพิ่มเติมจากเมนูหลักในแต่ละวันด้วย โดยไข่ ก็ให้มาจากการเลี้ยงไก่ไข่ของเด็กนักเรียนคนละ2 ตัว ซึ่งทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ก็เห็นว่าสามารถทำได้ โดยใช้เครือข่ายของผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนมีการแต่งตั้งไว้แล้ว

ทั้งนี้ ยังให้ทางเทศบาลแนะนำโรงเรียนในสังกัด พิจารณานำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมอาหารกลางวันที่ทำไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนนั้นมีสารอาหารที่เหมาะสม โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมความร่วมมือระหว่างสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุมทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการตามหลักวิชาการ

สำหรับสถานศึกษาใดใช้วิธีการจัดหาโดยซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันเอง ก็ขอให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบด้วยทุกครั้ง และเพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน ก็ให้มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน รวมถึงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจเองเป็นระยะ

นายสุทธิพงษ์ ยังได้แนะนำให้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนักให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงการบริการจัดขยะที่ดี ช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือนเพิ่มเติม โดยใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง เพื่อให้โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

อธิบดีสถ. ยังแนะนำให้มีการนำเอาต้นไม้ที่มีอยู่รอบโรงเรียนและสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่เมาะ มาต่อยอดสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ด้วยการจัดทำเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันจะช่วยสร้างความรัก ความใส่ใจในเรื่องต้นไม้และสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก และบุคคลทั่วไปด้วย