ม.วลัยลักษณ์ระดมสมองผู้บริหารท้องถิ่นแก้คอรัปชั่น

  • วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14:12 น.

ม.วลัยลักษณ์ระดมสมองผู้บริหารท้องถิ่นแก้คอรัปชั่น

นครศรีธรรมราช-ม.วลัยลักษณ์ระดมผู้บริหารท้องถิ่นแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นหยุดพฤติกรรมชาวบ้านรับเงินจากนักการเมือง

เมื่อวันที่12ก.ย.60 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เตรียมระดมผู้บริหารท้องถิ่นทั้งจังหวัดฯ รวม 150 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบางเมือง และเทศบาลนคร เข้าร่วมโครงการซิตี้แมเนจเม้นท์ ร่วมกันทบทวนบทเรียนของการบริหารจัดการท้องถิ่น และเตรียมการบริหารท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนปฏิรูปลักษณะการปกครองท้องถิ่น ศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงศ์ธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวถึงการปกครองท้องถิ่นของไทยที่นำเอารูปแบบของฝรั่งเศสมาปรับใช้ แต่ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการระดมผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและนำไปปรับใช้ต่อไปข้างหน้า ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นครั้งแรกที่จะมีเป้าหมายใหม่ๆ คือการบริหารจัดการเมืองอย่างเท่าทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังแสดงความกังวลถึงการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมได้เสนอว่าให้ภาคประชาสังคมร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เช่นการตั้งกลุ่มวอชด๊อก หรือที่เรียกว่าหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งประชาชนเองต้องร่วมกันแก้ไขด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการรับเงินจากนักการเมือง ซึ่งเคยมีประสบการณ์สอบถามนักการเมืองท้องถิ่นถึงการจ่ายเงินให้กับชาวบ้านโดยระบุชัดเจนว่า ถ้าไม่จ่ายเงินเท่ากับไม่ได้รับเลือกตั้ง ตรงนี้จะเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่าย. 

ข่าวอื่นๆ