ลำปางครองแชมป์มะเร็งลำไส้-ทหารหนัก

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 20:30 น.
ชาวเมืองรถม้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้และทหารหนักอันดับ 1 ของเมืองไทย

นพ.สุรทัศน์   พงษ์นิกร ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งลำปาง กล่าวว่า     โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปีพ.ศ. 2546-2550 ของประชาชนพื้นที่ภาคเหนือ มีค่าใกล้เคียงกับสถิติของประเทศไทย ในเพศชายโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักพบมากเป็นอันดับ 3 (อัตราป่วย 10 รายต่อประชากร 100,000 ราย)

สำหนีลเพศหญิงพบมากเป็นอันดับ 4 (อัตราป่วย 8 รายต่อประชากร 100,000 ราย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำปางพบว่า อัตราการป่วยของประชากรด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสูงกว่าอัตราการป่วยของประเทศไทยและภาคเหนือ ในเพศชายพบมากเป็นอันดับ 3 (อัตราป่วย 15 รายต่อประชากร 100,000 ราย) ส่วนเพศหญิงพบมากเป็นอันดับ 5 (อัตราป่วย 10 รายต่อประชากร 100,000 ราย)

ทั้งนี้จังหวัดลำปางมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักรายใหม่ในปีพ.ศ. 2541-2545  จากจำนวน 484 รายเพิ่มขึ้นเป็น 641 รายในปีพ.ศ. 2546-2550 ดังนั้น มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในจังหวัดลำปาง

นพ.สุรทัศน์ กล่าวอีกว่า ประชากรในประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากสถิติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนไทยในเพศชาย พบมากเป็นอันดับ 3 (อัตราป่วย 11 รายต่อประชากร 100,000 ราย) ส่วนเพศหญิงมะเร็งลำไส้ใหญ่พบมากเป็นอันดับ 5 ของโรคมะเร็งทั้งหมด (อัตราป่วย 8 รายต่อประชากร 100,000 ราย)

จากสถิติดังกล่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับศูนย์มะเร็ง ลำปาง จัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักยิ่งขึ้น ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้รับการตรวจค้นหา มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ภาคเหนือ