ตั้งกรรมการ 7 ชุดแก้ขาดแคลนแรงงาน

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 17:00 น.
คณะกรรมการแก้ปัญหาขาดแรงงาน ตั้งอนุกรรมการ 7 ชุด ให้ทำแผนแก้ขาดแคลนแรงงานทั้งระบบ ชี้สังคมผู้สูงอายุทำขาดคนวัยทำงานปีละกว่า 3 แสนคน          เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน มีมติตั้งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 7 ชุด เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1.คณะอนุฯส่งเสริมเตรียมความพร้อมของผู้จบการศึกษาใหม่ 2.คณะอนุฯส่งเสริมการทำงานของผู้ว่างงานและผู้ทำงานไม่เต็มศักยภาพ 3.คณะอนุฯส่งเสริมการจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 4.คณะอนุฯด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 5.คณะอนุฯส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน  6.คณะอนุฯ ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี  และ 7.คณะอนุฯ ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการ 

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรซึ่งมีผู้สูงอายุมากขึ้นแต่อัตราการเกิดน้อยลง ประกอบกับเศรษฐกิจไทยขยายตัว ทำให้มีความต้องการการจ้างงานมากขึ้นปีละ 3 แสนคน ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกำหนดยุทธศาสตร์ 2 แนวทางคือ 1.เพิ่มจำนวนแรงงานเข้าสู่ตลาด เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้พิการ รวมทั้งผู้สูงอายุ  และทางเลือกสุดท้ายคือการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ส่วนแนวทางที่ 2.ยกระดับฝีมือผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น นำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต โดยมอบหมายให้อนุกรรมการทั้ง 7 ชุดกลับไปทำแผนงานในด้านที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้งมอบให้กระทรวงการคลังดูเรื่องการลดหย่อนภาษีนำเข้าเครื่องจักร เป็นต้น จากนั้นจึงจะนำกลับเข้าที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานจะเร่งประสานกับสถานประกอบการต่างๆ สำรวจจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนให้ชัดเจน เพื่อรวบรวมเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติจัดทำเป็นระบบ คาดว่าภายใน 2 ปีจะแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลแรงงานให้มีความสมบูรณ์และจะเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผลิตแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนได้