logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
“นารี ตัณฑเสถียร” ผงาดอัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกของไทย

“นารี ตัณฑเสถียร” ผงาดอัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกของไทย

08 มิถุนายน 2565

ก.อ.มีมติเอกฉันท์ ตั้ง “นารี ตัณฑเสถียร” เป็นอัยการสูงสุด ผู้หญิงคนแรกของไทย "ตระกูล วินิจนัยภาค" เผยเป็นผู้สั่งฟ้องคดีจำนำข้าว-ไร่ส้ม การันตีดีและเก่ง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดคนปัจจุบันจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่ 17 สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University Wash, DC USA และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

สำหรับประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานปี พ.ศ. 2528 ในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ

พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค), เลขานุการอัยการสูงสุด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่น อาทิ คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุฯ สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน สัญญาการจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคระบาดโควิด-19 และได้รับเลือกเป็น ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย.

นายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กดังนี้

ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณนารี ตัณฑเสถียร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไป คุณนารีฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรอง อสส. สมัยผมดำรงตำแหน่งรอง อสส. และดำรงตำแหน่งเลขานุการ อสส. พ.ศ. 2557-2558

ระหว่างผมดำรงตำแหน่ง อสส. คุณนารีฯ ได้ดูแลงานสำคัญๆ หลายๆ เรื่องร่วมกับทีมงานฯ ในเรื่องสำคัญระดับประเทศและระดับนานาชาติ ฯลฯ โดยเฉพาะการสั่งฟ้องคดีจำนำข้าว คดีไร่ส้มเป็นต้น คงพอจะยืนยันในความเป็นคนเก่งและดีของท่านได้เป็นอย่างดี