logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ปลัดมท.นำผู้บริหารระดับสูงทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9

ปลัดมท.นำผู้บริหารระดับสูงทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9

05 ธันวาคม 2564

ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีในรัชสมัยการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับความร่วมเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง

ปลัดมท.นำผู้บริหารระดับสูงทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการร่วมสืบสานพระบรมราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)" ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในลักษณะที่ดินที่ทำด้วยตนเอง และลักษณะที่มีที่ดินมากและอยากช่วยเหลือ อยากสงเคราะห์คนยากไร้เพื่อมีที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะนำมาพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลทำให้ประเทศชาติของเราเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ปลัดมท.นำผู้บริหารระดับสูงทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9