AOT พร้อมช่วยเหลือสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 16:05 น.
AOT พร้อมช่วยเหลือสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
บริษัท ท่าอากาศยานไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของประเทศ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมสายการบินประเทศไทย ประกอบด้วย 7 สายการบินในประเทศ ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ต ได้เรียกร้องให้ AOT ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการขึ้น-ลงอากาศยาน รวมถึงค่าจอด-ค่าปรับออกไปก่อน นั้น ปัจจุบัน AOT ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการลด/ยกเว้น ค่าบริการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการต่าง ๆ

ทั้งนี้ AOT ได้มีการขยายระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือฯ จากเดิมที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 ขยายไปจนถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ยังมีสัญญาณว่าจะยังไม่สิ้นสุดลงภายในเดือนธันวาคม 2564 ไปจนสิ้นสุดตารางการบินฤดูหนาวของปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 โดยการขยายมาตรการช่วยเหลือฯ ในส่วนของค่าบริการสนามบินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบินพลเรือนแล้ว

น อกจากนั้น AOT ยังได้อนุญาตให้สายการบินเลื่อนชำระหนี้สินคงค้างของสายการบินตั้งแต่เริ่มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 มาโดยตลอด อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ AOT จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่อนผันการวางหลักประกันเงินสดสำหรับสายการบินที่มีหนี้สินค้างชำระกับ AOT ที่ประสงค์จะทำการบิน ณ สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT ทั้ง 6 แห่ง และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสายการบินเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สายการบินในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม AOT สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งหากสถานการณ์ของโรโควิด-19 ยังมีความยืดเยื้อ AOT อาจมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยประคับประคอง และพยุงธุรกิจของคู่ค้าสำคัญของโควิด-19ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน และร่วมกันฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป