โปรดเกล้าฯตั้ง"เตช บุนนาค"นั่งเลขาฯสภากาชาดไทย

วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 18:01 น.
โปรดเกล้าฯตั้ง"เตช บุนนาค"นั่งเลขาฯสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยเผยแพร่คำสั่งโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"เตช บุนนาค"นั่งเลขาธิการฯแทน"แผน วรรณเมธี" มีผล 1พ.ค.64

สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่คำสั่งที่ 271/2564 เรื่องแต่งตั้งเลขาธิการสภากาชาดไทย

โดยที่นายแผน วรรณเมธี ได้กราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 30เมษายน 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติมพระพุทธศักราช 2463 และข้อ31 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่79) พุทธศักรราช 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค เป็นเลขาธิการสภากาชาดไทยสืบแทนต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย