"ในหลวง"โปรดเกล้าฯพระราชทานยศว่าที่พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง

วันที่ 09 ก.พ. 2564 เวลา 21:11 น.
"ในหลวง"โปรดเกล้าฯพระราชทานยศว่าที่พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 7 นาย ว่าที่ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้ 

1.ว่าที่ พันเอก พีรพัสตร์ เสือยันต์ เป็น พันเอก

2.ว่าที่ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3.ว่าที่ พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ เป็น พันโทหญิง

4.ว่าที่ พันตรี ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็น พันตรี

5.ว่าที่ พันตรีหญิง ศิริพร ค่านนท์ เป็น พันตรีหญิง

6.ว่าที่ ร้อยเอก วิศณุกร แก้วก่อง เป็น ร้อยเอก

7.ว่าที่ ร้อยโท สมศักดิ์ สุขศรีเด่น เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน