บังคับใช้แล้ว! ตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งได้

วันที่ 07 ก.พ. 2564 เวลา 10:12 น.
บังคับใช้แล้ว! ตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งได้
กฎหมายทำแท้งบังคับใช้แล้ว ตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งได้ พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28)พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก

โดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า กฎหมายทำแท้ง บังคับใช้แล้ว แต่ไม่ใช่การทำแท้งเสรีเพราะมีเงื่อนไข

-กฎมายอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์

-หากกระทำเมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ มีความผิด โทษจำคุก 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 1หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่ให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ ถ้าอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์คือ

1.จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น

2.จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์ อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

3.หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ

4.หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์

5.หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น