ชป.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ-แก้ปัญหาภาคเกษตร

วันที่ 05 ก.พ. 2564 เวลา 13:31 น.
ชป.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ-แก้ปัญหาภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน( ชป.) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ