โพลล์ ชี้ "เราชนะ" ควรเยียวยาทั้งประเทศ แทนเยียวยาเฉพาะกลุ่ม

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 08:42 น.
โพลล์ ชี้ "เราชนะ" ควรเยียวยาทั้งประเทศ แทนเยียวยาเฉพาะกลุ่ม
กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชน 82.2% เห็นด้วย เยียวยา โครงการเราชนะ ทั่วประเทศ แทนเยียวยาเฉพาะกลุ่ม

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.64 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,206 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 35.3 ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ขณะที่ร้อยละ 28.2 ได้รับสิทธิ์ ส่วนร้อยละ 20.4 ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ และร้อยละ 16.1 ไม่แน่ใจ ต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อน

เมื่อถามกลุ่มได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ว่าได้รับสิทธิ์จากกลุ่มใดพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.4 อยู่ในกลุ่มเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ รองลงมาร้อยละ 35.2 อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 24.4 อยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิ์ ที่มีคุณสมบัติ

ทั้งนี้เมื่อถามกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะสาเหตุใดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รองลงมาคือ เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการการเมือง คิดเป็นร้อยละ 27.5 และเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.3

เมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ หากมีการเยียวยา “โครงการเราชนะ” แก่ประชาชนทั่วประเทศแทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม” ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 41.4 คิดว่าทุกคน ทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน และร้อยละ 40.8 เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อความเท่าเทียมกัน ขณะที่ร้อยละ 17.8 ไม่เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 14.5 เห็นว่าควรช่วยเหลือแต่คนจน และร้อยละ 3.3 เห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ

สำหรับความเห็นต่อ โครงการเราชนะ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนมากน้อยพียงใด จากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.8 เห็นว่าช่วยได้ระดับปานกลาง ส่วนร้อยละ 35.0 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 17.2 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามถึงเรื่องที่อยากขอรัฐบาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รองลงมาร้อยละ 49.3 อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้ และร้อยละ 38.5 อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้น