สช.เข้มสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกทม.609แห่ง

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 17:11 น.
สช.เข้มสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกทม.609แห่ง
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบในกทม. 609 แห่งทำผิดเงื่อนไขหยุดเรียนเกิน 90 วันไม่แจ้งเหตำจำเป็น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ได้ออกคำสั่งเรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ด้วยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 126 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อผู้อนุญาตตรวจพบว่า โรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดดำเนินกิจการเกิน 90 วันโดยไม่แจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้ฃ

ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 267/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ตรวจติดตามโรงเรียนนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเปิดเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 พบว่า มีโรงเรียนนอกระบบจำนวนหนึ่งมิได้ดำเนินกิจการโรงเรียน และไม่มีสภาพการเป็นโรงเรียนแล้ว หยุดดำเนินกิจการเกินกว่า 90 วันโดยไม่แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ และไม่สามารถติดต่อผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนให้มาดำเนินการเลิกกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายกำหนดได้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพฯจำนวน 609 โรง

สำหรับ ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งของผู้อนุญาต หากไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550