logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

02 มกราคม 2564

เปิดมาตรการป้องกันโควิด ที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม. ร้านอาหารแบบ แบบ"บุฟเฟต์" ให้งดตักอาหารเอง

หลังจากที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 64 เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเนื้อหามีการประกาศปิดสถานที่บางประเภทเป็นการชั่วคราว และ สถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคารสวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานที่ดังกล่าวมีดังนี้

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหารศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้

1.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4.ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร

5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด

6.ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน สถานที่จำหน่ายอาหาร

7.มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด

8.ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร

9.กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

10.จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวมีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

11.จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงห้องสุขา

12.เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

1.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4.ให้เว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

6.มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ

7.จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

8.อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้

สำหรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สำหรับสถานที่อื่นๆ ที่ยังเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ สามารถตรวจสอบได้ด้านล่างนี้

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.