โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"บิ๊กแดง"'เป็นรองผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 22:32 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"บิ๊กแดง"'เป็นรองผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง'พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์'เป็นรองผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน