โรงเรียนบดินทรเดชาแจ้งปิดเรียน1วันหนีม็อบกลุ่มบอดินไม่อินเผด็จการ

วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 15:48 น.
โรงเรียนบดินทรเดชาแจ้งปิดเรียน1วันหนีม็อบกลุ่มบอดินไม่อินเผด็จการ
ผอ.โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) แจ้งปิดเรียน25ก.ย.63กรณีกลุ่มบอดินไม่อินเผด็จการนัดหมายชุมนุมในสถานศึกษา

นายวีสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ได้มีหนังสือแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันที่ 25ก.ย.63 เนื่องจากได้รับแจ้งว่า ช่วงวลา 16.00-18.00น. มีการนัดหมายการชุมนุมของกลุ่มบอดินไม่อินเผด็จการในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและการปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2558 ข้อ9 (1) โรงเรียนจึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อระงับเหตุ หรือเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอนชดเชยและแจ้งให้ทราบภายหลัง