โพล นักเรียน-นศ. 13.28% เคยถูกลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 06:28 น.
โพล นักเรียน-นศ. 13.28% เคยถูกลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ
นิด้าโพล เผยผลสำรวจนักเรียน นักศึกษา พบ 13.28 % เคยถูกลวนลาม,ล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่ 66.17 % จะบอกผู้ปกครองเป็นอันดับแรกหากถูกกระทำ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การถูกล่วงละเมิดทางเพศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2563 จากนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 15 - 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,197 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.13 ระบุว่า ไม่เคย ขณะที่ ร้อยละ 13.28 ระบุว่า เคย และร้อยละ 1.59 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

ด้านสาเหตุที่ทำให้นักเรียน/นักศึกษาถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.22 ระบุว่า นิสัย/พฤติกรรมเฉพาะตัวของผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ รองลงมา ร้อยละ 26.40 ระบุว่า การแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 11.70 ระบุว่า การลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศได้รับแรงจูงใจจากการเสพสื่อออนไลน์ และ/หรือ สื่อกระแสหลัก ร้อยละ 10.03 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 8.94 ระบุว่า กริยา ท่าทาง ของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.43 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.76 ระบุว่า ผู้ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ตระหนักว่าเป็นเรื่องการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 3.51 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาถูกล่อลวง ร้อยละ 1.50 ระบุว่า สถานะ ทางสังคม/เศรษฐกิจของนักเรียน/นักศึกษาที่ด้อยกว่า (จึงไม่กล้าปฏิเสธ) ร้อยละ 1.25 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาไม่รู้/ไม่ตระหนักว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาไม่นึกว่าเป็นการลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ (ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา) ร้อยละ 0.42 ระบุว่า สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาของนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 2.09 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ สำหรับบุคคล/หน่วยงานที่จะบอกเมื่อถูกครู/อาจารย์ ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.17 ระบุว่า บอกผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 21.89 ระบุว่า บอกครู/อาจารย์ท่านอื่น ร้อยละ 18.13 ระบุว่า แจ้งความกับตำรวจ ร้อยละ 11.28 ระบุว่า บอกเพื่อนสนิท ร้อยละ 4.26 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมตำรวจ) ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.59 ระบุว่า ปิดเป็นความลับ ร้อยละ 1.17 ระบุว่า บอกพี่น้อง ร้อยละ 1.09 ระบุว่า บอกแฟน ร้อยละ 0.92 ระบุว่า ระบายผ่าน social media ร้อยละ 0.84 ระบุว่า บอกญาติสนิท และร้อยละ 0.50 ระบุว่า บอกสื่อ (เช่น รายการวิทยุ)

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคล/หน่วยงานที่จะบอกเมื่อถูกเพื่อน/บุคคลอื่น ลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.64 ระบุว่า บอกผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 28.65 ระบุว่า บอกครู/อาจารย์ ร้อยละ 19.05 ระบุว่า แจ้งความกับตำรวจ ร้อยละ 8.19 ระบุว่า บอกเพื่อนสนิท ร้อยละ 3.09 ระบุว่า ปิดเป็นความลับ ร้อยละ 2.67 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมตำรวจ) ร้อยละ 2.26 ระบุว่า ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิ/สมาคม หรือ NGOs ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 1.25 ระบุว่า บอกพี่น้อง ร้อยละ 0.84 ระบุว่า บอกญาติสนิท ร้อยละ 0.67 ระบุว่า ระบายผ่าน social media และร้อยละ 0.50 ระบุว่า บอกแฟน และบอกสื่อ (เช่น รายการวิทยุ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน