ราชกิจจาฯประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯที่ส่งคืนไม่ได้

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 10:39 น.
ราชกิจจาฯประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯที่ส่งคืนไม่ได้
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ราคาสูงสุดคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ปฐมจุลจอมเกล้า 3,269,354 บาท

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566" โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2533 อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก 3 ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ราคาสูงที่สุด คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ปฐมจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 3,269,354 บาท ขณะราคาต่ำที่สุดคือ เหรียญราชการชายแดน ราคาชดใช้ 682 บาท

บทความแนะนำ