มอบรางวัล"เพชรดอกแก้ว"ให้แม่บ้านมท.ผู้อุทิศตนบำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 15:22 น.
มอบรางวัล"เพชรดอกแก้ว"ให้แม่บ้านมท.ผู้อุทิศตนบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมมอบรางวัล"เพชรดอกแก้ว"ให้แก่ผู้อุทิศตนบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเป็นแบบอย่างที่ดี

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มามอบมุมมองและแนวคิดในการปฏิบัติงานสำหรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำหรับ การประชุมในวันนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง "จากพี่สู่น้อง” เพื่อถ่ายทอดและส่งต่อประสบการณ์อันมีคุณค่าต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานแม่บ้านมหาดไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และใน

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่ทุกคนได้ร่วมกันทุ่มเทเสียสละเวลาความสุขส่วนตัวรวมถึงกำลังกายกำลังใจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยถือเป็นปณิธานที่เราจะต้องสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มอบเข็มกลัด "เพชรดอกแก้ว" ให้แก่อุปนายกสมาคมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามคู่สมรสที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีประจําปี 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 2.นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ อุปนายก ฯ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง 3.นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ อุปนายก ฯ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ4. นางสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายก ฯ ประธานชมรมแม่บ้านการประปานครหลวง และนอกจากนี้สมาคมฯยังได้มอบรางวัล "เพชรดอกแก้ว" และเกียรติบัตรให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของแม่บ้านมหาดไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ราย ได้แก่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี พิจิตร ระยอง สุพรรณบุรี ตาก ยโสธร ปัตตานี ลำพูน พะเยา และ นครราชสีมา

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางปฏิบัติและการทำงานที่คนมหาดไทยต้องยึดมั่น 2 ประการ คือ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ความเป็นข้าราชการ ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดมีฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของระดับกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ต้องรองรับภารกิจหน้าที่ที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน และการบริหารความคาดหวังความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสาธารณชน ที่พึงจะได้รับจากส่วนราชการ โดยให้ยึดมั่นประโยชน์ของประชาชน เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตนพร้อมให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

บทความแนะนำ