ศบค.เปิดให้ต่างชาติ 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทยได้

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 16:50 น.
ศบค.เปิดให้ต่างชาติ 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทยได้
ที่ประชุมศบค.เปิดให้ชาวต่างชาติ 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทยได้ โดยต้องผ่านการตรวจโควิด-19 ก่อน พร้อมกำหนดเกณฑ์รับรองการเดินทางสำหรับแขกของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย ในบุคคล 6 กลุ่ม ดังนี้

1.คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม

5.นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) กับประเทศเป้าหมาย

ทั้งนี้ คนต่างชาติในกลุ่มเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับความตกลงพิเศษ (Special Arrangement) ซึ่งทำกับประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, จีน และฮ่องกง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งจำนวนโควตาที่กำหนด ต้องสอดคล้องกับจำนวน Alternative State Quarantine (ASQ) และการเจรจากับประเทศที่ทำความตกลงพิเศษ (ขั้นต้นอาจกำหนดจำนวนรวม 200 คน/วัน) โดยประเทศเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ามาในไทยตามความตกลงพิเศษดังกล่าวนี้ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจาก 1.มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย 2.ควบคุมการระบาดได้ดีใกล้เคียงกับไทย 3.มีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และ 4.มีความพร้อมและสนใจทำความตกลง

ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาตามความตกลงพิเศษไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก Normal Track เป็นการเข้ามาทำงานและพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน, มีการกักตัวใน ASQ ที่รัฐกำหนดให้นาน 14 วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กลุ่มสอง Fast Track เป็นนักธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย เดินทางมาระยะสั้น (ต่ำกว่า 14 วัน) ร่นระยะเวลาการกักตัว เดินทางมาจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ และมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากกว่าการเข้าประเทศแบบ Normal Track เช่น ตรวจ Double negative และติดตั้ง App และกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน เป็นต้น

ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับรองการเดินทางสำหรับแขกของรัฐบาล มีดังนี้

1.เป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน

2.เป็นการเดินทางระยะสั้น

3.มีการตรวจรับรองการปลอดเชื้อดควิด-19 ที่ประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (Double Negative)

4. ให้หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพเชิญแขกระดับสูง พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะในลักษณะติดตาม (Liaison Officer)

5.มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงติดตามประจำคณะด้วย

6.จำกัดการเดินทางเฉพาะกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ระบบขนส่งมวลชน