เปิดผลโพลดูความกังวล "ผู้ปกครอง" ในการเปิดเทอมยุคโควิด

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 09:22 น.
เปิดผลโพลดูความกังวล "ผู้ปกครอง" ในการเปิดเทอมยุคโควิด
ดุสิตโพลเผยผู้ปกครองกังวล มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา และ การเรียนออนไลน์ของบุตรหลาน หลังเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63) โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,253 คน (สำรวจทางออนไลน์) เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีวันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสถานศึกษาต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้ทราบ โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความวิตกกังวลของประชาชน กับ การเปิดภาคเรียน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

อันดับ 1 มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา 73.68%

อันดับ 2 การเรียนของบุตรหลาน/เรียนผ่านสื่อออนไลน์ 70.04%

อันดับ 3 การดูแลตัวเองของบุตรหลาน 69.83%

อันดับ 4 การดูแลบุตรหลานของสถานศึกษา 69.80%

อันดับ 5 สุขภาพ ร่างกาย 66.31%

อันดับ 6 สภาพอากาศ เข้าสู่ฤดูฝน 65.54%

อันดับ 7 อาหารการกิน 58.28%

อันดับ 8 ความปลอดภัย อุบัติเหตุ 57.03%

อันดับ 9 การเดินทาง การจราจร 56.42%

อันดับ 10 ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเทอม ชุดนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 45.09%

2. สิ่งที่อยากฝากถึง “สถานศึกษา” คือ

อันดับ 1 กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 45.74%

อันดับ 2 ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง 32.27%

อันดับ 3 จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย ปลอดภัยมากที่สุด 16.08%

อันดับ 4 รักษาความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณก่อนเปิดเรียนและหลังเลิกเรียน 15.13%

อันดับ 5 ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แนะนำ ให้ความรู้เพื่อห่างไกลจากโรคโควิด-19 6.50%

3. สิ่งที่อยากฝากถึง “รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คือ

อันดับ 1 มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน เข้มงวด 42.40%

อันดับ 2 สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 24.67%

อันดับ 3 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งโดยเคร่งครัด สม่ำเสมอ 17.20%

อันดับ 4 สนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง 12.80%

อันดับ 5 การออกมาตรการต่างๆต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย 9.07%

"จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กังวลเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด-19 จึงอยากให้สถานศึกษากำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาให้ชัดเจน และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในภาพรวมที่ชัดเจน และทุกคนทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดด้วย"สวนดุสิตโพลระบุ