"บิ๊กป๊อก"เข้มสั่งจัดการผู้กักตุนสินค้าอย่างเด็ดขาดเพื่อดูแลประชาชน

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 18:21 น.
"บิ๊กป๊อก"เข้มสั่งจัดการผู้กักตุนสินค้าอย่างเด็ดขาดเพื่อดูแลประชาชน
มท.1 นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ช่วงโควิด-19 ระบาด ย้ำให้ป้องกันและปราบปรามการกักอย่างเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝ่าฝืนเพื่อให้ประชาชนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาปกติ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตามพระราชบัญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการ และผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ช่วงการระบาดของโควิด-19 มีบุคคลบางกลุ่มถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจน การกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อให้โภคภัณฑ์ดังกล่าว ขาดแคลนในท้องตลาด ราคาจะได้สูงขึ้น ถือเป็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม

ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 อย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชกฤษฏีกากำหนดท้องที่เขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อที่จะกำหนดพื้นที่สำรวจฯ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาใน 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและปราบปรามการกักตุนโภคภัณฑ์ต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เช่น ผู้ว่าฯกทม. ปลัดกทม.ในเขตท้องที่กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น

2.ร่างประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ 3.ร่างประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และแบบเอกสารในการดำเนินการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติฯ และ 4.ร่างประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึด และบังคับซื้อโภคภัณฑ์ตามมาตรา 9 (4) แห่งพระราชบัญญัติฯ

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมุ่งที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้มาตรการเชิงป้องกันในการดูแลสุขลักษณะ การรณรงค์ Social Distancing และมาตรการสกัดกั้นเช่นการกักตัว ทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น แต่ก็ต้องเตรียมการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติ สามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาที่เป็นธรรม และต่องไม่มีการกักตุนสินค้า ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งต้องไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไม่ให้มีการกักตุนสินค้า และถ้ามีการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษ

ทั้งนี้ อาจมีกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำมาบังคับใช้ได้ทุกฉบับ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าฯกทม.และพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการด้านการข่าวในการสืบหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่กักตุนสินค้า และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด