โพลล์เห็นด้วยครม.อนุมัติบุคลากรทางแพทย์บรรจุเป็นขรก.-หนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงโควิด

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 07:03 น.
โพลล์เห็นด้วยครม.อนุมัติบุคลากรทางแพทย์บรรจุเป็นขรก.-หนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงโควิด
กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ครม.อนุมัติบุคลากรทางแพทย์บรรจุเป็นข้าราชการ หนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “กำลังใจ แด่...นักรบเสื้อกาวน์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 คน พบว่า

ความเห็นต่อการที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญร้อยละ 75.8 ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาร้อยละ 21.8 ระบุว่าเห็นด้วย และร้อยละ 1.4 ระบุว่าไม่แน่ใจ มีเพียงร้อยละ 1.0 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้เมื่อถามว่าเหตุใดจึงเห็นด้วยที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์ รองลงมาร้อยละ 63.5 ให้เหตุผลว่าสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์ และร้อยละ 51.6 ให้เหตุผลว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักควรได้รับสิ่งตอบแทน

สำหรับภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่ารัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละตนเอง รองลงมาร้อยละ 69.9 ระบุว่าควรปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และร้อยละ 67.1 ระบุว่าควรปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนประจำจากฐานค่าจ้างเดิมทุกตำแหน่ง