ตั้งค่านำจับยาเสพติดสูงถึง25%ของมูลค่าที่จับได้

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 19:25 น.
ตั้งค่านำจับยาเสพติดสูงถึง25%ของมูลค่าที่จับได้
ครม.เห็นชอบ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติดสูงถึง 25%ของมูลค่าที่จับได้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมี สาระสำคัญ อาทิ กำหนดบทนิยาม ดังนี้

1.“เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือตรวจยึดเกี่ยวกับคดียาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ จนนำไปสู่การจับกุมหรือตรวจยึด โดยเป็นข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน ในระดับตำแหน่งที่กำหนด และให้รวมถึงเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนที่สามารถขยายผลจนจับกุมผู้กระทำความผิดได้

2.“การขยายผล” หมายความว่า การสืบสวนหรือสอบสวนขยายผลจากคดียาเสพติดที่มีหรือเคยมีของเจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การจับกุมผู้บงการหรือนักค้ายาในคดียาเสพติดรายสำคัญ

3. “คดียาเสพติดรายสำคัญ” เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง และต้องมีพฤติการณ์ดำเนินเป็นเครือข่าย หรือผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเมื่อเจ้าพนักงานได้ดำเนินคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.คดีที่ยึดได้แต่ยาเสพติดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ทั้งนี้หากสามารถขยายผลได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้

กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุมเจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สั่งการ หรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเป็นคดีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

คดีที่จับกุมได้ผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง แต่หากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องให้จ่ายเงินค่าตอบแทนโดยคำนวณจากปริมาณยาเสพติดร้อยละ 25 ของจำนวนเงินตามสิทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้ หากสามารถขยายผลได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้

1. กรณีเป็นการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

2. กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุมเจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สั่งการหรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

3. กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักสอบสวนขยายผลไปจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเป็นคดีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด

นอกจากนี้ร่างประกาศดังกล่าวยังได้กำหนดให้ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาข้อหาจำหน่าย โดยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กับเด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้จ่ายเงินเพิ่มอีกคดีหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท