มท.ไฟเขียวท้องถิ่นจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 19:18 น.
มท.ไฟเขียวท้องถิ่นจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
มหาดไทยหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างงานส่งเสริมอาชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเร่งด่วนน พร้อมไฟเขียวท้องถิ่นใช้งบเฉพาะกิจในด้านการลงทุน กว่า 4 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงพิจารณาใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 ที่เป็นรายจ่ายลงทุน โดยขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)จะขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย การลดรายจ่าย โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดย อปท.สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ ช่วยลดต้นทุนของการทำเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์, เพิ่มรายได้ โดยจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ

นอกจากนั้น ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือจ้างประชาชนเป็นการเร่งด่วน, ขยายโอกาส โดยการจัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร พืชสวน พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปการผลิตทางการเกษตร และกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กลุ่มอาชีพเพื่อการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น

นายประยูร กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถพิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2563 ในส่วนของรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน 41,782,260,200 บาท โดยขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า มีโครงการใดบ้างที่มีการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพ เมื่อดำเนินการแล้วจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

“การดำเนินการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมโควิด-19 การเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องการจ้างงาน และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา กระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือให้ท้องถิ่น ประสานภาคเอกชน สถานประกอบการในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือจ้างงาน และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน รวมถึงให้ อปท. ใช้งบเฉพาะกิจในด้านการลงทุน กว่า 4 หมื่นล้านบาท ขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน” อธิบดี สถ. กล่าว