logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

"แรงงาน"งัด15มาตรการเยียวยา"ลูกจ้าง-ผู้ประการ"สู้ภัยโควิด

27 มีนาคม 2563

กระทรวงแรงงานประกาศ15 มาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ครบวงจร

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางกระทรวงแรงงานได้ประกาศมาตรการ 15 ข้อ ของทางกระทรวงแรงงานที่ช่วยเหลือ เยียวยา ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบการ โดยกล่าวว่า "มาตรการทั้ง 15 ข้อ ได้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงานทั้งหมด เพื่อที่จะเยียวยาแรงงานในทุกๆด้าน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือแรงงานทั้ง 15 ข้อดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

"แรงงาน"งัด15มาตรการเยียวยา"ลูกจ้าง-ผู้ประการ"สู้ภัยโควิด

"แรงงาน"งัด15มาตรการเยียวยา"ลูกจ้าง-ผู้ประการ"สู้ภัยโควิด

"แรงงาน"งัด15มาตรการเยียวยา"ลูกจ้าง-ผู้ประการ"สู้ภัยโควิด

"แรงงาน"งัด15มาตรการเยียวยา"ลูกจ้าง-ผู้ประการ"สู้ภัยโควิด