เผยสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19ใน 15 จังหวัด

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 09:43 น.
เผยสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19ใน 15 จังหวัด
กรมควบคุมโรค เผย สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ "โควิด-19" ใน 15 จังหวัด ให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานที่ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มจํานวนสถานที่ฯ ผ่านทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือสํานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้