เปิด5ปัจจัยช่วยให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง "กำลังใจจากครอบครัว" สำคัญสุด

วันที่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 09:48 น.
เปิด5ปัจจัยช่วยให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง "กำลังใจจากครอบครัว" สำคัญสุด
ดุสิตโพลเผย 5 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางปัญหาต่างๆที่รุมเร้า "กำลังใจจากครอบครัว" เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง โดยสำรวจความคิดเห็น ประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 ถึงกรณีสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง โรคระบาด ภัยแล้ง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยก ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย สรุปผลได้ ดังนี้

“5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

อันดับ 1 กำลังใจจากคนในครอบครัว 55.50%

สาเหตุ ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ความรักความเข้าใจเป็นกำลังใจที่ดี เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ คนในครอบครัวพร้อมรับฟัง ช่วยเหลือ และให้อภัยได้เสมอ ต้องการให้พ่อ/แม่ ลูกสุขสบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี ฯลฯ

อันดับ 2 ตัวเราเอง 48.97%

สาเหตุ ในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวเอง ต้องอดทน ยอมรับ ปรับตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้เบิกบาน จะสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาได้ ฯลฯ

อันดับ 3 มีเงินใช้ 39.69%

สาเหตุ เงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิต แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การไม่มีเงิน เป็นหนี้ ทำให้เป็นทุกข์ ไม่มีความสุข เครียด ฯลฯ

อันดับ 4 การมีเพื่อนที่ดี มีที่ปรึกษา 22.85%

สาเหตุ เพื่อนช่วยเป็นกำลังใจ คอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ช่วยดึงสติ ทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ต่อสู้กับปัญหาต่อไปได้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ฯลฯ

อันดับ 5 ศาสนา หลักธรรมคำสอน 21.99%

สาเหตุ ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลักธรรมคำสอนช่วยให้มีสติในการแก้ปัญหา ช่วยให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่หลงผิด ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง บริหารจัดการการเงินให้ดี ประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ฯลฯ