โพลเผยประชาชนต้องการหน้ากากอนามัย-แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยงติดโควิด-19

วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12:10 น.
โพลเผยประชาชนต้องการหน้ากากอนามัย-แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยงติดโควิด-19
ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ร้อยละ 61.5 ต้องการหน้ากากอนามัย ระบุ แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยงติดไวรัสโควิด-19

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง ศึกษาความต้องการของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัย จำนวน 1,201 ตัวอย่างดำเนินการในระหว่างวันที่5–12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.6 ติดตามข่าวการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ 27.7 ติดตามข่าวปานกลาง และร้อยละ 15.7 ติดตามน้อย ถึง น้อยที่สุด เมื่อถามถึงสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 48.9 ระบุ แหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือร้อยละ 46.1 ระบุห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 39.4 ระบุ โรงพยาบาล ร้อยละ 35.7 ระบุสวนสาธารณะ ร้อยละ 33.9 ระบุ ตลาด ร้อยละ 32.5 ระบุเสี่ยงทุกที่นอกบ้าน ร้อยละ 25.0 ระบุ โรงแรม และร้อยละ 15.0 ระบุ วัด ศาสนสถาน ตามลำดับเมื่อถามถึงประเด็นมีคนใกล้ชิดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.2 ระบุ ยังไม่มี ในขณะที่ร้อยละ 0.8 ระบุมีแล้ว

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.4 ระบุ วิธีป้องกันตัวถ้าต้องออกนอกบ้าน คือ ใช้หน้ากากอนามัย รองลงมาคือ ร้อยละ 60.4 ระบุล้างมือบ่อย ๆ ร้อยละ 56.9 ระบุ ใช้เจลแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อฝ่ามือ ร้อยละ 42.3 ระบุ หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด ร้อยละ 31.7 ระบุไม่ใช้มือลูบหน้า แคะจมูก ปาก ตา ร้อยละ 31.3 ระบุไม่สัมผัสสัตว์แหล่งเชื้อ ร้อยละ 27.9 ระบุไม่รับประทานเนื้อสัตว์ดิบ ร้อยละ 23.7 ทานอาหารครบ 5 หมู่ ร้อยละ 19.9 ออกกำลังกาย และร้อยละ 16.3 กลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รับการตรวจวัด คัดกรอง ตามลำดับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง เมื่อไหร่จะไปเที่ยวได้โดยไม่กลัวติดเชื้อ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.2 ระบุ เมื่อป้องกันตัวเองด้วย หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลีกเลี่ยงแหล่งแพร่เชื้อ ก็เที่ยวได้ รองลงมาคือร้อยละ 45.4 ระบุ เมื่อทางการประกาศว่าไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ร้อยละ 39.4 ระบุ รอผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้จริงมาบอกข้อมูล สถานการณ์แท้จริง และบอกวิธีป้องกันได้จริง ร้อยละ 24.9 เมื่อเข้าใจว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ที่น่าพิจารณา คือ ความต้องการของประชาชน เรื่องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.5 ระบุ แจกหน้ากากอนามัย ร้อยละ 51.2 ระบุ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นจริง ร้อยละ 45.9 ระบุ เปิดวอร์รูม ศูนย์ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง ตอบคำถาม ช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 45.2 ระบุ แจกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ร้อยละ 41.5 ระบุ มีคลินิกพิเศษ เฉพาะกิจ บริการฟรีประชาชนตามจุดชุมชนต่าง ๆ ตามเมืองใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว และบอกให้ประชาชนรู้ด้วย ร้อยละ 38.9 ระบุตรวจสุขภาพฟรีตามจุดชุมชนหนาแน่น จุดเสี่ยง และร้อยละ 34.5 ตรวจวัดไข้ ตามแหล่งคนหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตามลำดับ