อว.ให้สถาบันการศึกษาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนศ.ช่วงโควิด-19 ระบาด

วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 20:54 น.
อว.ให้สถาบันการศึกษาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนศ.ช่วงโควิด-19 ระบาด
รมว.การอุดมศึกษาฯออกประกาศขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนักศึกษา-ผู้ปกครองช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ได้เวลา “ลดค่าเทอม-เรียนออนไลน์” หนี COVID-19 ออกประกาศขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย-สถาบันอุดมศึกษาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนักศึกษา-ผู้ปกครอง

1. ให้พิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อยลง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 2. ให้พิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ 3.ให้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารลง เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปเพิ่มการจ้างงานนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน

4. ให้พิจารณาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ในช่วงภาวะวิกฤติ 5.ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมทั้งเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย และเมืองนวัตกรรมอาหาร พิจารณาปรับลดค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจาก SMEs, Start up และประชาชนทั่วไป เป็นกรณีพิเศษ และ 6.ให้พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป