พระบรมราชานุญาตให้ "พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร" แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 19:10 น.
พระบรมราชานุญาตให้ "พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร" แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษ
พระบรมราชโองการฯ พระบรมราชานุญาตให้ พระราชพัชรมานิต แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ทั้งนี้ พระราชพัชรมานิต มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน เดิมสัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็นพระชาวต่างชาติที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก