เรียกคืนเครื่องราชฯ "ลูกจ้างฯอุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน" ที่ถูกศาลสั่งจําคุก

วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 19:47 น.
เรียกคืนเครื่องราชฯ "ลูกจ้างฯอุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน" ที่ถูกศาลสั่งจําคุก
โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตลูกจ้างฯอุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน ที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุก

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 2 สังกัดสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ