ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราช "พันตรี" ประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 19:34 น.
ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราช "พันตรี" ประพฤติชั่วร้ายแรง
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯนายทหารกองทัพบก ฐานทำให้ทางราชการเสียหายร้ายแรงและประพฤติชั่ว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้