กต.เตรียมแผนย้ายลูกเรือ-ผู้โดยสารไทยบนDiamond Princessกลับจากญี่ปุ่น

วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 20:09 น.
กต.เตรียมแผนย้ายลูกเรือ-ผู้โดยสารไทยบนDiamond Princessกลับจากญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศเตรียมแผนเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือ Diamond Princess กลับจากญี่ปุ่นและการเตรียมมาตรการหากมีคนไทยในเกาหลีใต้ประสงค์จะกลับไทย

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือ Diamond Princess กลับจากญี่ปุ่น และคนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย

ในกรณีลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือ Diamond Princess ตั้งแต่ทราบว่า มีลูกเรือไทย จำนวน 23 คน และผู้โดยสารคนไทย จำนวน 2 คน อยู่บนเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

และต่อมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อคนไทยบนเรือ จำนวน 8 คน (ลูกเรือ 7 คน และผู้โดยสาร 1 คน) ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อญาติในประเทศไทย และติดต่อกับแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคนไทยทั้งหมดจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น จนกว่าจะได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ โดยก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสาร 1 คน กลับไทยแล้ว ปัจจุบันยังมีลูกเรือไทยอยู่บนเรืออีก 16 คน ซึ่งได้รับการตรวจเชื้อครบทุกคนแล้ว ทั้งนี้ หากลูกเรือประสงค์จะเดินทางกลับไทย บริษัทนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับเรือและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือ Diamond Princess ในญี่ปุ่น ที่ประชุมจึงมีมติให้

1.สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งมาตรการการคัดกรอง/ ควบคุมโรคของประเทศไทยให้ลูกเรือชาวไทยและผู้โดยสารคนไทยทราบ และแนะนำให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

2.ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย

ในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้แจ้งเตือนให้คนไทยในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเกาหลีใต้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุดในเกาหลีใต้ และข้อมูลสถิติจำนวนคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ และได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานสถานะคนไทยในเกาหลีใต้ และช่องทางการติดต่อคนไทยในเกาหลีใต้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมการคัดกรองและกักกันโรค กรณีมีคนไทยในเกาหลีใต้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ในโอกาสเดียวกัน ที่ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินได้แจ้งให้ทราบถึงมาตรการของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้เดินทางมาจากประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนมาตรการที่จำเป็น อาทิ มาตรการการตรวจลงตราของไทย ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต