มท.จัดอบรมหลักสูตรนปส.รุ่น 74 สร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า

วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 17:40 น.
มท.จัดอบรมหลักสูตรนปส.รุ่น 74 สร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า
สถาบันดำรงราชานุภาพจัดอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 หวังสร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีล้ำสมัย

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 จัดโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ อันเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงาน

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การศึกษาอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. เพราะมีคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธภาพสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด หวังว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะเป็นผู้นำที่มีสมรรถนะสูง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ สามารถประสานการทำงานต่างๆ ได้อย่างเรียบร้อย ต้องทำงานให้บรรลุผล ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต