เกษตรกร มองเรื่องปัญหาภัยแล้ง เป็นเรื่องใกล้ตัว

วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:13 น.
เกษตรกร มองเรื่องปัญหาภัยแล้ง เป็นเรื่องใกล้ตัว
ซูเปอร์โพล เผย เกษตรกรไทย มองเรื่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง -ระบบส่งน้ำ เป็นเรื่องใกล้ตัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขเกษตรกรไทย กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,096 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.6 มองว่า การยุบพรรคการเมืองต่าง ๆ หรือไม่ยุบ เป็นเรื่องไกลตัวเกษตรกร ในขณะที่เพียงร้อยละ 4.4 ระบุเป็นเรื่องใกล้ตัว

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 ระบุเป็นเรื่องใกล้ตัว ในขณะที่ร้อยละ 15.2 ระบุเป็นเรื่องไกลตัว

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามว่า อะไรบ้างที่รัฐบาลทำแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุแก้ปัญหาภัยแล้ง ทำระบบส่งน้ำ เกษตรกรมีน้ำใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 62.4 ระบุ ส่งเสริมปลูกพืชรายได้สูง ร้อยละ 55.1 ประกันรายได้ เช่น ยางพารา ร้อยละ 49.8 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ลดละเลิกสารเคมี ร้อยละ 44.6 ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย ร้อยละ 39.5 แก้ปัญหา อหิวาตกโรคในหมู ร้อยละ 36.2 ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ร้อยละ 34.1 ยกระดับมาตรฐานเกษตรกที่ดีระดับสากล ร้อยละ 29.7 ปลูกต้นไม้ลดปัญหาฝุ่น และร้อยละ 16.5 อื่น ๆ เช่น แก้ปัญหาม็อบ แก้โรคปากเท้าเปื่อย เป็นต้นที่น่าสนใจคือ ระดับความสุขในชีวิตเกษตรกรไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.2 มีความสุขในชีวิตเกษตรกรไทยมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 20.5 สุขปานกลาง และร้อยละ 13.3 สุขน้อยถึงไม่มีความสุขเลย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชี้ชัดว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มองว่า ความวุ่นวายทางการเมือง การยุบหรือไม่ยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว แต่การทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯต่างหากที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้งระบบส่งน้ำเพื่อเกษตรกรทั้งประเทศที่รัฐบาลควรลงทุนขนาดใหญ่ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าผลงานสร้างรถไฟฟ้าของคนในเมืองที่ต้องรักษาจุดแข็งของประเทศไทยด้านการเกษตรไว้เพื่อให้การทำงานของฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวของเกษตรกรที่มีจำนวนกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศในเวลานี้ฝ่ายการเมืองควรมุ่งทำงานแก้ปัญหาตรงเป้าโดนใจใกล้ตัวเกษตรกรให้มากขึ้นที่สะท้อนให้เห็นในผลโพลครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา