โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล "พ.ต.อ.พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า"

วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 18:43 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล "พ.ต.อ.พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า"
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล แก่ พ.ต.อ.พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจ แก่ พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า จากตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตํารวจเอกพิเศษ)

ให้ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศ พลตํารวจตรี โดยมีเนื้อหาดังนี้้