พช.เปิดสอนอาชีพนวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ฟรีคนแห่เรียนแน่น

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.
พช.เปิดสอนอาชีพนวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ฟรีคนแห่เรียนแน่น
พช.ร่วมส่งเสริมมรดกไทยมรดกโลก จับมือโรงเรียนวัดโพธิ์เปิดสอนวิชานวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ดั้งเดิมฟรี 76 รุ่นประเดิม 4 รุ่นแรก เต็มภายใน 2 วัน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเรียนแผนไทยนวดฟรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงที่ว่างงาน หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไ่ทย และยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทย ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมาระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- วันที่ 5 ธ.ค. 2562 รุ่นละ 20 คน รวมเป็น 80 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 บ้านพุแค หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี รุ่นที่ 2 บ้านผาทั่ง หมู่ 2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 3 บ้านนาหว้า หมู่ 4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม และรุ่นที่ 4 บ้านโคกไคร หมู่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ปรากฎว่ามีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมครบตามจำนวน ตั้งแต่ 2 วันแรกที่เปิดรับสมัคร

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้มีผู้สนใจเข้ารับสมัครอบรมนวดในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการอบรมฟรี ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง ใช้เป็นเอกสารประกอบการทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ เพื่อสร้างสร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย ได้มีอาชีพมีทางเลือก มีรายได้ สามารถทำงานอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ต้องไปทำงานรับจ้างในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รุ่นที่ 1-4 นี้ จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 60 ชั่วโมง 10 วัน นอกจากนี้จะได้เรียนรู้ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวการนวดฝ่าเท้า กายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ เภสัชกรรมไทย การดัดตน การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การฝึกปฏิบัติและการให้คำปรึกษา โดยในวันที่ 24 ธ.ค.2562 ที่จะถึงนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการนวดแผนไทย ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเราได้มีการฝึกอบรมแล้ว และจะเป็นการเชิญชวนผู้สนให้เข้ามาสมัครในรุ่นต่อๆ ไป ให้ครบทั้ง 76 รุ่น โดยกรมฯ จะได้ประกาศเชิญชวนในโอกาสต่อไป

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ซึ่งถือได้ว่า เป็นแหล่งรวมวิทยาการทางการแพทย์ และการนวดของไทย ซึ่งบันทึกและสืบสานความรู้ตามการจารึกไว้ตามศาลารายของวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เป็นตำรับเรื่องนวดแผนไทยที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยมานานกว่า 200 ปี จนทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยนวดแผนโบราณแห่งแรกของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ จะมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยม และยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมผ่านภูมิปัญญาการนวดแผนโบราณ

สำหรับ รุ่นที่ 5-รุ่นที่ 76 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนม.ค. 2563 พร้อมรับสมัครหลักสูตรระยะยาว นวดไทยเพื่อสุขภาพ 26 วัน (150 ชั่วโมง) จำนวน 24 รุ่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด หรือผ่านเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.go.th