โปรดเกล้าพระราชทานยศตํารวจสัญญาบัตร 22,934 นาย

  • วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:33 น.

โปรดเกล้าพระราชทานยศตํารวจสัญญาบัตร 22,934 นาย

ราชกิจจา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตํารวจสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ประพฤติดี 22,934 ราย

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 22,934 ราย โดยมีเนื้อหาตามนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

1.http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/052/1.PDF

2.http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/052/451.PDF

ข่าวอื่นๆ