logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
20 ส.ค.62 เริ่มใช้ "กฎหมายใหม่" สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด

20 ส.ค.62 เริ่มใช้ "กฎหมายใหม่" สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด

20 มิถุนายน 2562

20 ส.ค.62 เริ่มใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวฉบับใหม่ สูบบุหรี่ในบ้านทำลายสุขภาพคนอาศัยเข้าข่ายทำความรุนแรงในครอบครัว

20 ส.ค.62 เริ่มใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวฉบับใหม่ สูบบุหรี่ในบ้านทำลายสุขภาพคนอาศัยเข้าข่ายทำความรุนแรงในครอบครัว

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการประชุม "วิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ" สำหรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน จะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ส.ค.2562 นี้

โดย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ฉบับนี้ได้เน้นเรื่องของการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล ซึ่งการสูบบุหรี่ในบ้านเข้าข่ายมีความผิดทางอาญาฐานก่อความรุนแรงในครอบครัวเพราะทำลายสุขภาพคนในบ้าน

20 ส.ค.62 เริ่มใช้ "กฎหมายใหม่" สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด

 

ซึ่งจากตามนิยามความรุนแรงในครอบครัวที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ในบ้านจึงก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่

1.การสูบบุหรี่ในบ้านก่อให้เกิดการทำให้สัมพันธภาพครอบครัวน้อยลงเพราะลูกและภรรยาไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในการสูบบุหรี่ 

2.อาจจะนำสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือความรุนแรงทางจิตใจเพราะอาการหงุดหงิด อาการก้าวร้าวด้วยกายและวาจา เมื่อขาดการสูบบุหรี่

3.การสูบบุหรี่ในบ้านคนที่อาศัยจะได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม

ทั้งนี้การพิจารณาโทษการผิด พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวฉบับใหม่นี้ อาจจะต้องขึ้นศาล 2 ศาล คือทั้ง ศาลอาญาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อจะได้ไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก