สถ.ใช้โปรมแกรมจัดอาหารกลางวันนร.เน้นสารอาหารครบถ้วน

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 16:05 น.
สถ.ใช้โปรมแกรมจัดอาหารกลางวันนร.เน้นสารอาหารครบถ้วน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้โปรแปรม"Thai school lunch"ช่วยออกแบบเมนูอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  เมื่อวันที่ 19 ก.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ปาฐกถาพิเศษ “จากบทเรียนอาหารกลางวัน สู่การพัฒนาเด็กไทยแก้มใสที่ยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รูปแบบการจัดการอาหารในโรงเรียนของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ที่ทางสสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและ ภาคีเครือข่ายร่วมมือกัน เป็นการจัดการที่ตอบโจทย์อาหารในโรงเรียนให้มีคุณภาพ  มีส่วนร่วมจากคนในโรงเรียนและในชุมชน เพื่อนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้จัดบริการอาหารแก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชน

ทั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรม Thai school lunch มาช่วยออกแบบเมนูอาหารกลางวัน โดยรวบรวมวัตถุดิบที่หลากหลายตามบริบทแต่ละพื้นที่  เพื่อช่วยกำกับดูแลให้ทุกมื้ออาหารของเด็กในโรงเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับสารอาหารครบถ้วน จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมอง และสติปัญญา

"การจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ได้คุณภาพ ได้สั่งการให้จังหวัดกำกับดูแลและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปถือปฏิบัติ โดยยึด 4 หลัก คือ 1. เมนูอาหารกลางวันต้องได้คุณภาพ  2. ด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวัน 3. การกำกับดูแลให้เกิดความต่อเนื่องและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ 4. เรื่องของการเฝ้าระวัง ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน " นายสุทธิพงษ์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต