ประกาศค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาท

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 14:56 น.
ประกาศค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาท
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แล้ว ค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตร ลดหย่อนภาษีสูงสุด 60,000 บาทต่อปี จูงใจให้คนมีบุตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ลงชื่อโดยนาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ใจความสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรส สามารถนำค่าใช้จ่ายฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้สูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้ง

โดยจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับค่าใช้จ่ายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ หากเป็นกรณีค่าคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ ต่อไปในอนาคต สมควรกําหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต