สาธิตมศว (ฝ่ายประถม) ส่ง2ทีมแข่ง Thailand Green Mech Contest 2018

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 06:15 น.
สาธิตมศว (ฝ่ายประถม) ส่ง2ทีมแข่ง Thailand Green Mech Contest 2018
สาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ส่งตัวแทนนักเรียน2ทีมร่วมแข่งขันในกิจกรรม ปั้นเด็กวิทย์ พิชิตวิศวกรรม Thailand Green Mech Contest 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เปิดเผยว่า ได้ส่งตัว แทนนักเรียนประถมปลาย (ป.4-ป.6) จำนวน2ทีม ประกอบด้วย THE EXPLORERS และSTEAM JET เข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thai Green Comtest 2018 ณ เวสต์เกต ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ .นนทบุรี ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ชิงถ้วยประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภายใต้โครงการวิจัยร่วมการ เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านดิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรม และพลังงานสะอาด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

สำหรับ Thailand Green mech Contest 2018 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงสร้างวิศวกรรมและพลังสะอาด โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ จำนวน 108 ทีม นำผลงานการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตนเองมาร่วมแข่งขันและทำความรู้จักแลก เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างโรงเรียน การแข่งขันออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech 2018 โดยความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกลต่างๆ และพลังงานทดแทน2. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนองนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของภาครัฐ3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิศวกรน้อย และเป็นนักวิทยาศาสตร์ของชาติในอนาคต4. เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศไต้หวัน5.เพื่อการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยพื้นฐานเด็กจะได้เรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาอยู่แล้วซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ต้องการให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ นำสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียน มาออกแบบเป็นชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กเป็นการฝึก การนำความรู้ไปใช้ในการรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ผ่านโจทย์ที่คณะกรรมการตั้งให้ และเน้นการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งโมเดลที่เด็กสร้างขึ้นบางอย่าง สามารถนำมาต่อยอดใช้ได้ จริง การแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงการพัฒนาการของเด็กว่ามีความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำเพิ่มขึ้น