มท.ทำเอ็มโอยูโครงการชุมชนเกื้อกูล

  • วันที่ 29 ม.ค. 2559 เวลา 14:53 น.

มท.ทำเอ็มโอยูโครงการชุมชนเกื้อกูล

“กรมการพัฒนาชุมชน-กรมการปกครอง-กรมการปกครองท้องถิ่น"ลงนาม MOUลุยขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ปลุกพลังความสามัคคี กระตุ้นประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ

วันที่ 29 ม.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงาน “โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน   ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางรัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยมีความสุข โดยกลไกประชารัฐผ่าน 16 กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้บูรณาการการทำงานกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้หลักการ ทรงงาน “รู้ รัก สามัคคี” และหลักการมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชารัฐ” มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 878 อำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศ”“โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ภายหลังจากการร่วมลงนามในวันนี้ จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในระดับครัวเรือน/ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมลงแขก กิจกรรมลงคลอง กิจกรรมถนนสวย กิจกรรมครัวชุมชน กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมแยกขยะลดโลกร้อน  โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ข่าวอื่นๆ