ผบ.ตร.เซ็นตั้ง"เดชณรงค์"เป็นโฆษกสตช.แทน"ประวุฒิ"

วันที่ 27 ต.ค. 2558 เวลา 09:29 น.
ผบ.ตร.เซ็นตั้ง"เดชณรงค์"เป็นโฆษกสตช.แทน"ประวุฒิ"
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยกเลิกทีมโฆษกชุดเก่า เซ็นตั้ง "พล.ต.อ.เดชณรงค์"เป็นโฆษกสตช.แทนพล.ต.ท.ประวุฒิ  พร้อม รองโฆษก อีก 5 คน มีผลทันที

วันที่ 27 ต.ค. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 595 /2558 เรื่องแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 570/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่องแต่งตั้ง โฆษกสำนักงานแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแผ่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการ ปฏิบัติ ภารกิจเฉพาะเรื่อง ตามที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตาม มาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

1 องค์ประกอบ 1.1 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.2 พล.ต.ต.สุวัฒน์   แจ้งยอดสุข เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.3 พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1.4 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1.5 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.6 พ.ต.ท.ปองพล  เอี่ยมวิจารณ์   เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 อำนาจหน้าที่

2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแผ่  แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย

2.2 ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพ ต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.3 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สามารถเชิญผู้แทนหน่วยหรือข้าราชการตำรวจจาก ทุกหน่วยงานมาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ พิจารณาได้ตามความเป็นจริงและเหมาะสม

2.4 การขอใช้กำลังพล งบประมาณเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ ให้สัมฤทธิ์ผล ให้พิจารณาเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเหตุผลและความจำเป็น

2.5 ให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วย ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้และถือเป็น เรื่องสำคัญ ที่จะต้องรับผิดชอบ ร่วมกัน อันที่จะให้ การดำเนินการสำเร็จผล ตามความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ขัดแย้ง จับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งณวันที่ 26 ตุลาคม 2558