สนช. เห็นชอบหลักการ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน

วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 12:21 น.
สนช. เห็นชอบหลักการ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน
มติสนช. เห็นชอบหลักการ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน เชื่อมการศึกษากับท้องถิ่น "ครูหยุย" ห่วง โดนหลักสูตรส่วนกลางกลืน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ  162 ต่อ 12 งดออกเสียง 5 เสียง  เห็นชอบหลักการ​ร่าง พ.ร.บ.​สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ภายในกรอบเวลา 30 วัน

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า  กฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษาและการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม    

นอกจากนี้ สมควรมีกฎหมายที่กำหนดเพื่อรองรับการจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ ขยายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา รวมทั้งให้การฝึกอมรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนั้น ให้คำนึงถึงการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ​

ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. อภิปรายว่า ขอให้ระวังวิทยาลัยชุมชนบางแห่ง จะซ้ำอาจจะรอยสถาบันราชภัฏ   โดยอาจจะพัฒนากลายเป็นมหาวิทยาลัยที่จะใช้หลักสูตรของคนเมือง ซึ่งอาจจะละทิ้งฐานของชุมชนไป

ขณะที่ นายตวง อันทะไชย สมาชิก สนช.  ระบุว่า​ ความเป็นห่วงว่า วิทยาลัยชุมชนจะถูกกำหนดทิศทางและหลักสูตรการศึกษาจากส่วนกลาง ซึ่งจะเน้นไปสู่การผลิตคนเพื่อรับปริญญา   ดังนั้น ควรที่จะกระจายอำนาจให้วิทยาลัยชุมชนมีอำนาจบริหารจัดการตัวเอง เพื่อคงปรัชญาคือ วิทยาลัยชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชน

บทความแนะนำ