รากที่มั่นคงเยาวชนสร้างความยั่งยืน

วันที่ 10 ส.ค. 2557 เวลา 13:25 น.
รากที่มั่นคงเยาวชนสร้างความยั่งยืน
โดย...พี่กันดั้ม

หากกล่าวถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งแรกที่เราต้องให้ความสำคัญ คือ การฝังรากที่มั่นคง เช่นเดียวกับสังคม รากฐานทางสังคมที่สำคัญ คือ บุคลากร โดยเฉพาะเด็กๆ ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากเราพัฒนาบุคลากรในวัยเด็กให้มีการศึกษาและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ พวกเขาก็จะเติบใหญ่มาช่วยพัฒนาประเทศได้ อย่างไรก็ตามปัญหาเด็กด้อยโอกาสและถูกทอดทิ้งยังคงมีมากมายในปัจจุบัน ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มบริษัทโรช (Roche) ผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงมุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรวัยเด็กให้มีคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้น

“กว่าร้อยปีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโรช ให้ความสำคัญกับการรักษาโรคแบบเฉพาะเจาะจงและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลที่ช่วยให้การรักษาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเราได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ดังนั้นนอกจากภารกิจหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว โรชยังตระหนักถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการช่วยเหลือและตอบแทนแก่สังคม จึงได้ริเริ่มจัดโครงการ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค (Roche Children’s Walk) ที่จะรวมพลังจิตอาสาของพนักงานในกลุ่มบริษัทโรช เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ฟิลลิป เมเยอร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เล่าถึงที่มาของโครงการ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค

ซึ่งในปี 2557 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด คีป ออน วอล์คกิ้ง “Keep On Walking” ระดมทุนจำนวน 5.5 แสนบาท โดยเงินครึ่งหนึ่งนำไปช่วยเหลือเด็กในมาลาวีตามแนวคิดเริ่มแรกของโครงการฯ และนำเงินอีกครึ่งหนึ่งหรือ 2.75 แสนบาท มอบให้แก่ “บ้านคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการส่งความสุขให้แก่น้องๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ พร้อมจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ

กัลนิกา ธรรมมา ประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงานโครงการ บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง บอกกับเราว่า บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง เป็นหนึ่งในองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่อุทิศตนเพื่อการดูแลเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กพิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ บ้านคามิลเลียนดำเนินงานโดยไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ในนามของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ที่นี่จะแบ่งการดูแลเด็กเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรก คือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่มีพัฒนาการทางสมองปกติ

กลุ่มนี้จะได้รับการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อและร่างกาย ควบคู่ไปกับการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้มีโอกาสในการทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต ส่วนกลุ่มที่สอง คือเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง จะเน้นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ มากกว่าการเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมพื้นฐานของตัวเองได้ เช่น การฝึกภายภาพบำบัด การฝึกให้ดูแลสุขนิสัยส่วนตัว และการฝึกเข้าสังคม เป็นต้น นอกจากการให้ความรู้และกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้ว เรายังใส่ใจความรู้สึกของเด็กๆ โดยทุกๆ สัปดาห์จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็กๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจต่อกันและช่วยเหลือดูแลกัน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับทางด้านจิตใจ และส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี

พิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ทิ้งท้ายว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง กระตุ้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงทางสังคมด้วยการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยเราคาดหวังว่าการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปีจะกระจายความช่วยเหลือไปสู่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต