posttoday

พาณิชย์ ติวเข้มสร้างโอกาสธุรกิจ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดออนไลน์

18 มิถุนายน 2567

กรมทรัพย์สินทางปัญญา พลิกโฉมวงการธุรกิจและนวัตกรรมในไทย จัดเวทีติวเข้มผ่านตลาดออนไลน์ แจกเคล็ดลับการสร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแก่ นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs กว่า 100 ราย

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญในการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมฯ ได้จัดสัมมนา “IP Mart ConneXt เชื่อมโยงความคิด สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำผลงานที่ได้คิดค้นไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเทคนิคการขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
 

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น "ปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญา : ค้นหาแพลตฟอร์มที่ใช่สำหรับโอกาสทางธุรกิจ" โดย คุณวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไลย์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบกับแพลตฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ที่รองรับการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบเว็บไซต์และ Mobile Application ปัจจุบันมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มกว่า 600 ผลงาน และตั้งเป้าหมายปีหน้าจะมีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
 

นายกิตติวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นส่งเสริมสร้างระบบนิเวศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในบทบาทของการพัฒนาและการเสริมสร้างความรู้ ตลอดจนนำไปสู่การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) https://ipmart.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368