posttoday

depa เปิดเคสทรานส์ฟอร์มราชการไทยสู่ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี

31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมแชร์มุมมองทรานส์ฟอร์มราชการไทยสู่ยุคใหม่ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ภายใต้โจทย์ "ทำอย่างไรให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ Government Transformation Case Studies เปิดเคสทรานส์ฟอร์มราชการไทย สู่ยุคใหม่ขององค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจ ภายในงาน Innovation Mixer ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดโดย RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ในการเสวนามีการพูดคุยเจาะลึก แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและการบริการของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ดร. ชินาวุธ ได้ยกตัวอย่างกิจกรรม HACKATAX (แฮกกาแทก) ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะ Hackathon ที่ depa ร่วมมือกับกรมสรรพากรด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. Real impact.” ขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย

depa เปิดเคสทรานส์ฟอร์มราชการไทยสู่ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี

โดยเชิญผู้ประกอบการ Startup ที่ประสบความสำเร็จและกรมสรรพากรได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สรรพากรในระดับเชี่ยวชาญจนถึงระดับผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกัน เพื่อช่วยกันระดมความคิดและออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้จริง มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐทางภาษีเพื่อประโยชน์ของประชาชน ภายใต้โจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” เพื่อตอบโจทย์ทำอย่างไรให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีการเปิดโครงการทดสอบทดลองเทคโนโลยี (Sandbox) ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับผู้เข้าร่วม HACKATAX ที่จะได้นำผลงานมาทดสอบทดลองในสภาพแวดล้อมจริงอย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเสมือนการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถใช้ยกระดับการบริการเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยงาน Innovation Mixer ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการทรานส์ฟอร์มองค์กร ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับ ขับเคลื่อนบริการภาครัฐให้สามารถให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการเสวนาครั้งนี้ มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และนางสาวรฐิยา อิสระชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ RISE รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ โดย ดร. ชินาวุธ กล่าวถึงภารกิจหลักของ depa ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน