posttoday

โรงพยาบาลศิริราชยกระดับการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ Digital Payment

25 พฤษภาคม 2567

ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับ Digital Transformation ในระบบบริการสาธารณสุขเมื่อ DKSH จับมือ โรงพยาบาลศิริราช ดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัล (Digital Payment) ปรับปรุงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยให้คล่องตัว สะดวก ปลอดภัย

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เผยความพร้อมในการผลักดัน Digital Transformation สู่ระบบบริการสาธารณสุขไทย เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมสูงวัยและบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นแบบความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการสุขภาพแบบครบวงจร

โรงพยาบาลศิริราชยกระดับการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ Digital Payment

การผลักดันให้เกิด Digital Transformation ในระบบบริการสาธารณสุข นำมาซึ่งอรรถประโยชน์ มากมาย ตั้งแต่การดำเนินงานที่ราบรื่นไปจนถึงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น สำหรับความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการดิจิทัลโซลูชันของระบบจัดซื้อและชำระเงิน ซึ่งเป็นมาตรการที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม 

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ ดีเคเอสเอช ในครั้งนี้ได้ส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลซึ่งเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้นทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อยอดให้กับองค์กร เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนบริการจากภาครัฐฯ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยีและข้อมูลในระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

โซลูชันการชำระเงินดิจิทัลถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมทางการเงินและการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกด้านของการให้บริการด้านสุขภาพ นำมาซึ่งคุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย